شما اینجا هستید
SQL » بکاپ گرفتن از دیتابیس با استفاده از کد php

با سلام و احترام خدمت کاربران زردیس
برای گرفتن بکاپ از دیتابیس با استفاده از php کافیست از کد زیر استفاده کنید.

?php
$connection = mysqli_connect('localhost','user','pass','quiz');
$tables = array();
$result = mysqli_query($connection,"SHOW TABLES");
while($row = mysqli_fetch_row($result)){
 $tables[] = $row[0];
}
$return = '';
foreach($tables as $table){
 $result = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM ".$table);
 $num_fields = mysqli_num_fields($result);
 
 $return .= 'DROP TABLE '.$table.';';
 $row2 = mysqli_fetch_row(mysqli_query($connection,"SHOW CREATE TABLE ".$table));
 $return .= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
 
 for($i=0;$i<$num_fields;$i++){
  while($row = mysqli_fetch_row($result)){
   $return .= "INSERT INTO ".$table." VALUES(";
   for($j=0;$j<$num_fields;$j++){
    $row[$j] = addslashes($row[$j]);
    if(isset($row[$j])){ $return .= '"'.$row[$j].'"';}
    else{ $return .= '""';}
    if($j<$num_fields-1){ $return .= ',';}
   }
   $return .= ");\n";
  }
 }
 $return .= "\n\n\n";
}
//save file
$handle = fopen("backup.sql","w+");
fwrite($handle,$return);
fclose($handle);
echo "Successfully backed up";
?>
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان