بگو: ای کافران!﴿1﴾

آنچه را شما می‌پرستید من نمی‌پرستم!﴿2﴾

و نه شما آنچه را من می‌پرستم می‌پرستید،﴿3﴾

و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده‌اید می‌پرستم،﴿4﴾

و نه شما آنچه را که من می‌پرستم پرستش می‌کنید؛﴿5﴾

(حال که چنین است) آیین شما برای خودتان، و آیین من برای خودم!﴿6﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴿1﴾

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴿2﴾

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴿3﴾

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴿4﴾

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴿5﴾

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴿6﴾

   
 
 
 

Powered By Zardis